Projekt to przygotowanie zmiany, która ma być wprowadzona w określonym obszarze rzeczywistości i w określonym czasie

Praca projektowa, nabiera w zarządzaniu organizacją coraz większego znaczenia, a profesjonalnie przygotowany, wdrożony i zarządzany projekt stanowi doskonałe narzędzie realizacji przyjętej strategii rozwoju i zwiększania wartości firmy. Dlatego tak ważny jest zarówno rozwój kompetencji w zakresie pracy projektowej, jak i przygotowanie, wdrażanie i realizacja projektów w taki sposób, aby przyczyniały się do osiągania zakładanych celów i wzrostu wartości organizacji

 

PROJEKTY

Praca w trybie projektowym to dla współczesnego przedsiębiorstwa najefektywniejsza droga rozwoju i pozyskiwania funduszy na rozwój. Pozwól sobie pomóc – jak dotąd przygotowaliśmy, wdrożyliśmy i rozliczyliśmy ponad 30 projektów na łączną kwotę ponad 100 mln złotych.

Projekty unijne

i quasi-unijne to jeden z najpopularniejszych sposobów na sfinansowanie rozwoju firmy, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych produktów, usług, technologii i procesów.

Od A do Z

Pomagamy na każdym etapie: od diagnozy potrzeb firmy, poprzez stworzenie koncepcji projektu, jego przygotowanie, wdrożenie, rozliczenie aż po ewaluację, audyt dokumentacji.

Elastyczna współpraca

w zakresie, jakiego wymaga Wasz biznes. To Wy decydujecie, jakiego wsparcia potrzebujecie od nas najbardziej.

Projekty unijne i inne zorientowane na pozyskanie finansowania na działalność i rozwój firm

W ramach projektów unijnych i projektów realizowanych z innych mechanizmów i źródeł udzielamy naszym Partnerom wszechstronnego wparcia. Model naszej współpracy oparty jest o poniższe etapy:

1. Etap konsultacji i analizy, w którym:
• analizujemy i dokonujemy weryfikacji Państwa planów rozwojowych w kontekście dostępnych możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych,
• rekomendujemy rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia realizacji celów wsparcia, w oparciu o dostępne programy i harmonogramy naborów,
• przeprowadzamy symulację możliwości uzyskania dofinansowania, wspólnie podejmujemy decyzję o współpracy, ewentualnie szukamy rozwiązań alternatywnych.

2. Etap przygotowania projektu i sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, w którym:
• definiujemy zakres współpracy i tworzymy harmonogram działania, aby przygotować świetny wniosek, co zwiększa szanse otrzymania dofinansowania,
• przygotowujemy wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją dodatkową, jeżeli jest taka konieczność (biznesplan, studium wykonalności, itp.),
• kompletujemy i przygotowujemy całą dokumentację konkursową do złożenia w postępowaniu konkursowym (załączniki, opinie, itp.),
• dokonujemy poprawek i uzupełnień.

3. Etap wdrożenia i rozliczenia projektu, w którym zapewniamy:
• wsparcie w ewentualnych negocjacjach i zawieraniu umów z instytucjami wdrażającymi fundusze,
• monitoring i wsparcie w realizacji projektu,
• przygotowanie wniosków o płatność,
• rozliczenie projektów,
• przygotowanie sprawozdawczości okresowej i sprawozdania końcowego z realizacji projektu,
• przygotowanie do kontroli projektu i wsparcie w trakcie kontroli,
• reprezentowanie Was wobec instytucji wdrażających fundusze.

Filozofią naszego działania jest współpraca z Wami na wszystkich etapach przygotowania i realizacji projektu, jednak to od Państwa zależy, w jakim zakresie potrzebujecie naszej pomocy.