Dofinansowanie na tworzenie żłobków

marzec 3, 2017

W całej Polsce spora cześć środków z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2010 będących w dyspozycji samorządów została przeznaczona na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekty na tworzenie nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych czy zapewnienie opieki przez dziennego opiekuna są dofinansowane w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Często nazwa ogłaszanego konkursu nie do końca jest zrozumiana przez podmiot, który potencjalnie może złożyć projekt w tym konkursie tj. na przykład przedsiębiorca, organizacja pozarządowa prowadząca prywatne placówki opieki nad dziećmi.

Z czego to wynika?

Nazwy konkursów, w których istnieje możliwość dofinansowania rozbudowy żłobka(dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zakupu wyposażenia żłobka itp.), zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia palcówki (meble, łóżeczka, szatnia, wyposażanie kuchni itp.) nie mówią wprost o rozbudowie żłobków i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Najczęściej stosowane nazwy tych konkursów to:
– Godzenie życia osobistego i zawodowego,
– Równość szans kobiet i mężczyzn,
– Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach tych konkursów projekt może złożyć m.in.
– Pracodawca, który chce utworzyć miejsce opieki nad dziećmi dla własnych pracowników na terenie firmy
– Przedsiębiorca prowadzący prywatny żłobek, który chce poszerzyć działalność poprzez utworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącej placówce lub w nowej lokalizacji

Środki z dotacji na tworzenie żłobków / miejsc opieki dla dzieci do lat 3 mogą być przeznaczone na:
1. Adaptację i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego). W ramach tych prac można całkowicie wyremontować pomieszczenia które będą przeznaczone na żłobek tj. wymienić okna, podłogi, pomalować ściany, ułożyć płytki, wykonać zabudowę mebli, szatni, kuchni itp. Zakres prac wynika z potrzeb placówki i warunków lokalu, który ma być przystosowany do potrzeb dzieci
2. Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem
3. Zakup wyposażenia żłobka (np. wyparzarka, lodówka do kuchni, meble, dywany do sal zabaw,
4. Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po wyremontowaniu pomieszczeń i dostosowaniu ich do potrzeb żłobka (przede wszystkim do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wymogów w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy) można jeszcze otrzymać środki na sfinansowanie bieżącej działalności utworzonej placówki tym m.in:
1. Wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi
2. Wyżywienie dzieci
3. Koszty ubezpieczeń dzieci i opiekunów)
4. Koszty wynajmu lokalu (lub amortyzacji w przypadku własnego budynku
5. Koszty trzymania (płaty za media, sprzątanie)

Finansowanie bieżącego funkcjonowania placówki może się odbywać przez pierwsze 24 m-ce. Po tym okresie podmiot, który utworzy nowe miejsca musi zachować okres trwałości projektu tj. utrzymać powstałe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w stanie niezmienionym. Okres trwałości liczy się od dnia zatwierdzenia rozliczenia projektu – w przypadku projektów na żłobki okres ten wynosi 2 lata.