notitle

kwiecień 17, 2017

Celem organizacji jest:

• reprezentowanie interesów środowiska firm szkoleniowych i doradczych oraz dbałość o wizerunek sektora i branż,
• dążenie do zapewnienia korzystnych rozwiązań prawnych dla rynku usług szkoleniowych i rozwojowych drogą monitorowania rozwiązań legislacyjnych, opiniowania aktów prawnych itd.,

• inicjowanie współpracy pomiędzy branżami w sektorze usług szkoleniowych i rozwojowych,
• gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji i wiedzy istotnej dla rozwoju sektora i branż,
• ułatwianie dostępu do innowacji dla sektora oraz dostępu do otwartych zasobów wiedzy,
• kształtowanie warunków do współpracy B+R pomiędzy biznesem a nauką,
• budowanie i tworzenie narzędzi ICT dla edukacji,
• budowa i rozwój standardów etycznych i jakości dla sektora i branż poprzez stałe podnoszenie kompetencji pracowników sektora.

Poprzez członkostwo w organizacji i uczestnictwo w jej pracach chcemy wpływać na kształt i rozwój rynku usług rozwojowych i szkoleniowych.